Khamis, 9 Julai 2009

Cabaran melahirkan insan yang cemerlang


KOMITMEN serta sokongan padu warga kerja adalah antara penyumbang kepada kejayaan melahirkan sumber manusia yang cemerlang.


ORGANISASI yang cemerlang bergantung kepada kecemerlangan individu di dalamnya. Pengurusan sumber manusia merupakan istilah yang diguna pakai bagi mendefinisikan pendekatan strategik dan koheren dalam mengurus aset bernilai dan penting organisasi iaitu modal insan. Umumnya, modal insan bertindak secara individu atau berkumpulan dalam menyumbang kepada pencapaian visi, misi serta objektif sesebuah organisasi.

Memandangkan ciri-ciri sumber manusia yang kompleks, dinamik dan sukar dikawal menyebabkan pengurusan sumber manusia menjadi satu seni yang bukan sahaja subjektif tetapi amat mencabar. Dalam mendefinisikan pengurus sumber manusia, ia diklasifikasikan sebagai individu atau sekumpulan individu yang dipertanggungjawabkan secara total dalam semua urusan berkaitan dengan sumber manusia sesebuah organisasi. Bagi melahirkan pekerja yang cemerlang dalam sektor awam, ciri-ciri Budaya Kerja Kelas Pertama perlu disuburkan dalam jiwa dan sanubari setiap penjawat tersebut.

Budaya Kerja Kelas Pertama merupakan asas penting dalam melahirkan pekerja cemerlang dan ia didefinisikan sebagai amalan terbaik dan terpuji yang melangkaui kebiasaan. Ia merangkumi aspek pemikiran, pengurusan perasaan dan dimanifestasikan melalui perlakuan, tindakan dan cara bekerja yang penuh berintegriti serta dapat memuaskan harapan semua pihak bagi menjadikan diri, masyarakat dan negara ke arah lebih maju. Pembangunan sumber manusia perlu digilap kerana ia merupakan elemen penting dalam memastikan negara terus berdaya saing dan berdaya tahan, lebih-lebih lagi dalam ekonomi sejagat yang berlandaskan pengetahuan serta bertunjangkan sains dan teknologi". (Ucapan Bajet 2007, YAB Perdana Menteri Malaysia, 30 September 2005).

Ciri-ciri pekerja cemerlang yang disimpulkan dengan akronim PERDANA merangkumi aspek-aspek berikut:

- Pantas dan Positif – Berhasrat untuk melakukan sesuatu dengan lebih cepat dan responsif serta sentiasa memikirkan langkah-langkah memaju dan mempertingkatkan kualiti diri sendiri, perkhidmatan dan organisasi.

- Empati – Berkebolehan memahami bagaimana orang lain melihat serta merasa terhadap sesuatu perkara serta berupaya menghayati kehendak orang lain secara komprehensif.

- Relevan – Memastikan supaya tindakan dan perkhidmatan yang diberikan sentiasa diperbaharui serta memupuk minda mencipta dan penambahbaikan supaya sesuai dengan perubahan semasa.

-Daya Saing – Mempunyai kelebihan dan keunikan tertentu dalam menyampaikan perkhidmatan agar sentiasa diingati, dihargai dan mampu bersaing sehingga bertaraf dunia.

- Amanah, Adil dan Integriti – Melaksanakan tugas dengan penuh amanah, adil dan berintegriti yang mampu direalisasikan melalui pembinaan akhlak, moral, budi pekerti mulia serta pemerkasaan kerohanian, etika dan nilai-nilai murni yang lain.

-Nilai Tambah dan Kelainan – Sentiasa berkeinginan untuk mencipta dan mencuba sesuatu yang baru serta memberi nilai tambah dalam diri individu, kumpulan dan organisasi yang turut diperlihatkan ketika menyampaikan perkhidmatan.

-A rif dan Berilmu – Melakukan sesuatu tindakan atau membuat sesuatu keputusan dengan bijaksana serta mengamalkan pembelajaran berterusan bagi memastikan kecemerlangan perkhidmatan tersebut.

Isu dan Masalah

Isu dan masalah dalam melahirkan penjawat awam yang cemerlang adalah seperti berikut:

-Sikap penjawat awam yang tidak bersemangat, tidak berdisiplin dan tidak bertanggungjawab serta malas;

-Penjawat awam yang kurang mahir serta tidak kompeten dengan bidang tugas masing-masing terutama sekali bagi penjawat awam yang baru dilantik atau baru dinaikkan pangkat dan masih belum dapat menghayati bidang tugas dan peranan sebenar yang perlu dilaksanakan;

-Kegagalan penjawat awam secara umumnya untuk menghayati, menjiwai dan mengamalkan nilai-nilai murni, positif, etika serta nilai bersama atau budaya korporat sesebuah organisasi tersebut;

Pengurusan tertinggi organisasi yang terlalu bersikap authocrative dan mendominasi secara menyeluruh proses membuat keputusan dan sebagainya akan meminggirkan secara langsung pandangan dan pendapat penjawat awam yang lain dan keadaan ini akan melemahkan semangat warga kerja organisasi dalam menjayakan visi, misi dan objektif organisasi tersebut;

-Sistem kerja organisasi yang kaya dengan elemen-elemen birokrasi boleh menjejaskan proses kerja organisasi sekiranya wujud ruang-ruang bagi berlakunya penyelewengan atau salah guna kuasa;

-Organisasi perlu melaksanakan penstrukturan semula bagi memantapkan perjawatan sedia ada, menambah jawatan baru serta penambahan Unit Audit Dalam bagi mewujudkan elemen keseimbangan dalam setiap aktiviti yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut; dan

-Tiada strategi yang cekap, berkesan dan teratur dalam mengambil tindakan ke atas warga kerja yang tidak mematuhi pekeliling, prosedur serta arahan pentadbiran organisasi. Malahan, strategi pemantauan dan penguatkuasaan juga tidak dipatuhi dan diamalkan secara menyeluruh.

Strategi

Strategi serta langkah-langkah yang wajar diambil oleh sesebuah organisasi bagi menangani isu dan cabaran pengurusan sumber manusia adalah seperti berikut:

-Mengadakan aktiviti-aktiviti yang mampu memupuk persekitaran suasana kerja yang lebih kondusif bagi proses pembelajaran. Di mana pembelajaran dijadikan sebagai satu budaya organisasi dan peluang bagi meningkatkan ilmu pengetahuan diberikan secara saksama kepada semua warga kerja organisasi yang berminat;

-Meningkatkan kemahiran warga kerja organisasi menerusi latihan atau kursus. Aktiviti hands-on dapat dilaksanakan bagi melihat keberkesanan latihan/kursus yang diadakan menerusi on-the-job-training ini.

-Memberi galakan secara menyeluruh menerusi budaya korporat organisasi bagi meningkatkan pengamalan, penghayatan serta penambahbaikan diri ke atas warga kerja dalam mempraktikkan nilai-nilai murni, etika kerja dan sebagainya dalam organisasi;

-Mengubah gaya kepimpinan daripada authocrative kepada demokratik bagi memberi peluang kepada warga kerja dalam proses membuat keputusan serta berkongsi secara langsung visi, misi dan objektif organisasi tersebut; dan

-Mengenalpasti sistem kerja yang komprehensif dan berkesan bagi membolehkan proses serta prosedur kerja dapat dilaksanakan dengan cekap dan teratur serta mengelakkan sebarang ruang atau peluang berlakunya salah laku dalam organisasi tersebut.

Penutup

Modal insan merupakan kunci utama jatuh bangunnya sesebuah organisasi perlu dibimbing mengikut acuan tersendiri organisasi tersebut bagi memastikan pencapaian visi, misi dan objektif organisasi dapat direalisasikan secara menyeluruh. Nilai sebenar kejayaan strategi dan langkah-langkah untuk melahirkan sumber manusia yang cemerlang adalah tertakluk kepada komitmen serta sokongan padu warga kerja serta pelaksanaan strategi dan langkah yang disarankan.

Justeru itu, adalah amat penting garis panduan untuk memantapkan pengurusan sumber manusia sesebuah organisasi dikaji dari semasa ke semasa bersesuaian dengan perubahan yang berlaku supaya ia sentiasa kekal relevan dan bersifat 'tidak lapuk dek hujan serta tidak lekang dek panas'. Apatah lagi bagi agensi-agensi yang menguruskan hal ehwal Islam seperti JAWHAR dan Majlis-Majlis Agama Islam Negeri (MAIN).

Sumber : http://www.utusan.com.my/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan