Jumaat, 27 Mac 2009

CIRI - CIRI PENULISAN BERKESAN

DEFINISI PENULISAN:

Penulisan ialah satu proses yang melibatkan penyusunan dan pembentangan idea-idea oleh penulis tentang sesuatu isu untuk dipersembahkan kepada pembaca. Setiap idea yang disampaikan itu hendaklah jelas maksudnya iaitu berkemampuan menyalurkan idea kepada pembaca, menerusi penggunaan bahasa yang tepat dan berkeupayaan menggunakan teknik penulisan yang sesuai

CIRI – CIRI PENULISAN BERKESAN:

Karya bermutu dan dikagumi khalayak biasanya diciri oleh kriteria berikut:

a. Mengemukakan persoalan yang menjadi isu besar pada satu masa atau zaman
b. Ciptaan yang unik berasaskan stail atau gaya persembahan pengkarya
c. Dapat menyentuh pemikiran, perasaan, dan membuka minda pembaca atau
khalayaknya
d. Mengandungi falsafah yang menyentuh soal kehidupan, nilai kemanusiaan
serta mencabar hukum/ peraturan dan nilai yang dipakai/ sedia ada
e. Mengandungi unsur hiburan dan pengajaran/ pendidikan yang bermutu tinggi
f. Mendatangkan reaksi tertentu dalam masyarakat, sesebuah organisasi atau
pemerintah.
g. Dapat menyelesaikan permasalahan umum, menjadi ikutan ramai dan
rujukan kepada cendekiawan.
h. Menggunakan bahasa (sebagai medium) yang bernas dan mempunyai
nilai-nilai estetika.
i. Memenangi pertandingan.
j. Menjadi polemik kebangsaan atau antarabangsa
k. Bersifat avant-garde ( baru dan progresif)

( Hamzah Ismail,Jabatan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa, UPSI, 2004)

KRITERIA PENULISAN CEMERLANG SPM:

Bagi memenuhi keperluan peperiksaan SPM, pelajar-pelajar perlu berusaha untuk menghasilkan penulisan cemerlang serta dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan sebagaimana berikut:

PENULISAN BAHAGIAN A :

TEMA:
 Menepati tema & tugasan bahan rangsangan

BAHASA:
 Gramatis dari segi kata dan ayat
 Tanda baca betul dan tepat
 Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru
 Kosa kata luas dan tepat

WACANA:
 Lengkap
 Unsur bahasa bervariasi
 Menggunakan ungkapan yang menarik

IDEA:
 Relevan dengan tema & tugasan bahan rangsangan
 Dihuraikan dengan jelas dan matang


PENULISAN BAHAGIAN B :

 Kosa kata sangat luas dan tepat penggunaannya
 Struktur ayat pelbagai dan gramatis
 Ejaan dan tanda baca betul
 Laras bahasa yang sesuai
 Idea yang relevan, dihuraikan dengan jelas dan matang dan
disertakan contoh yang bersesuaian
 Pengolahan istimewa, sangat menarik dan berkesan
 Pemerengganan seimbang
 Wacana lengkap
 Wujud pertautan idea yang jelas antara perenggan
 Terdapat penggunaan unsur bahasa yang bervariasi
 Terdapat penggunaan ungkapan menarik
 Kesalahan tatabahasa tidak ketara

Tiada ulasan:

Catat Ulasan