Rabu, 1 April 2009

PENULISAN KARANGAN STPM

1. Sukatan pelajaran bahasa Melayu STPM menyatakan bahawa pelajar perlu menulis karangan yang panjangnya antara 650 hingga 700 patah perkataan.

2. Empat tajuk dikemukakan dan anda perlu memilih satu daripada empat tajuk.

3. Sukatan pelajaran memperuntukkan 50 markah untuk karangan.

4. Terdapat empat jenis karangan berformat, iaitu:

i. Rencana
ii. Laporan
iii. Ceramah/syarahan/ucapan/pidato
iv. Memorandum

5. Karangan boleh dibahagikan kepada yang berformat atau tidak berformat. Sama ada berformat atau tidak, karangan masih mempunyai struktur tertentu. Rumus yang paling umum untuk mencirikan karangan ialah, mempunyai pendahuluan, tubuh dan penutup. Setiap bahagian itu mempunyai perenggan untuk menyatakan tiap-tiap unit pemikiran.

6. Apakah yang perlu anda kuasai untuk menghasilkan sebuah karya yang baik? Sebagai permulaan, anda perlu faham konsep wacana, laras dan retorik dengan baik, serta mempunyai asas tatabahasa yang mantap.

7. Sepertimana yang dijelaskan dalam (5), perenggan ialah "satu kumpulan gagasan (idea) yang didasari oleh satu gagasan utama (idea utama). perenggan merupakan satu unit fikiran yang lengkap."

Ayat-ayat yang mengandungi idea utama dikenali sebagai ayat topik atau ayat judul. Ayat-ayat lain dalam sebuah perenggan dikenali sebagai ayat sokongan. Ayat-ayat ini berfungsi menghuraikan, menyokong dan memperteguh idea utama dalam ayat topik.

Ayat topik ayat yang menyatakan idea utama atau gagasan utama secara penyataan pendapat atau penyataan niat.

Ayat-ayat sokongan ayat-ayat yang menghuraikan, menyokong, atau memperjelas idea utama dalam ayat untuk menjelaskan sesuatu. contoh, statistik, atau petikan daripada sumber tertentu.

8. Struktur Karangan 1-6-1

Sebagai sebuah wacana, karangan terdiri daripada tiga bahagian iaitu pendahuluan tubuh karangan, dan penutup. Berasaskan panjang karangan yang dikehendaki oleh sukatan pelajaran, iaitu antara 650 hingga 700 patah perkataan, karangan anda sesuai menggunakan struktur 1-6-1, iaitu satu perenggan untuk pendahuluan, enam perenggan untuk tubuh karangan, dan satu perenggan penutup.

9. Teknik yang berkesan untuk menulis karangan di peringkat tingkatan enam ialah menggunakan pendekatan penulisan akhbar, iaitu prinsip piramid terbalik, atau piramid songsang.

10 Perenggan pendahuluan mempunyai fungsi tarikan yang penting, yang akan menentukan sama ada pembaca berminat untuk meneruskan pembacaan atau tidak.

11. Perenggan pendahuluan mesti menggambarkan tajuk karangan yang diberikan untuk anda buat dan merupakan gagasan idea yang menjadi inti kepada keseluruhan tubuh karangan anda.

12. Perenggan penutup berbeza dengan perenggan lain kerana berfungsi menyimpulkan buah fikiran dalam satu atau dua perenggan sahaja.

13. Keutuhan karangan merujuk kepada kebulatan dan kesepaduan karangan yang dicirikan oleh sifat-sifat kohesi dan koheren. Kohesi merujuk kepada idea atau isi karangan yang dijalin dengan rapi. Koheren merujuk kepada kesinambungan ayat-ayat atau perenggan-perenggan yang membawa idea-idea yang dipersembahkan.

14. Beberapa ciri berikut perlu diketahui oleh pelajar dalam proses memantapkan karangan:

i. Diksi - pemilihan kata yang sesuai dengan tajuk serta laras karangan. teknik penggunaan medan kata adalah penting. daripada medan kata itu, anda boleh pula mencatatkan perkataan yang bersinonim, berantonim dan sebagainya.

ii. Tatabahasa dan ejaan - berhati-hati dengan tatabahasa kerana banyak markah akan ditolak jika berlaku banyak kesalahan tatabahasa. Tunjukkan kematangan anda berbahasa dengan menggunakan tatabahasa yang betul. sebagai contoh, bezakan dari dengan daripada, ialah dengan adalah, dan sebagainya

Tiada ulasan:

Catat Ulasan