Isnin, 13 Jun 2011

ISU PENDIDIKAN : Impak dinamik lahir modal insan berkualiti

Oleh Mohamed Khaled Nordin

Lima fokus baru dilaksana fasa kedua pelan strategik pendidikan tinggi

MUTAKHIR ini senario pengajian tinggi global berkembang dengan begitu pesat sekali. Arus dan ledakan globalisasi telah menghasilkan daya penggerak yang membentuk hala tuju baru pengajian tinggi dunia. Hala tuju ini juga melahirkan beberapa trend baru seperti antara lainnya, globalisasi, mobiliti, kolaborasi, evolusi dalam pembelajaran dan pengajaran serta penggunaan teknologi yang maksimum.

Tidak dinafikan, kedinamikan pengajian tinggi dan arus globalisasi ini akan berterusan khususnya sepanjang tempoh lima tahun (2011-2015) Fasa Dua Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN). Ini bermakna, Malaysia dan sektor pengajian tinggi perlu memberi pertimbangan wajar terhadap impak dinamik ini kepada hala tuju strategik, sistem serta institusi pengajian tingginya.

Sehubungan itu, lima fokus baru sudah dikenal pasti dan perlu dilaksanakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) sepanjang tempoh itu lima fokus itu ialah pengukuhan usaha melahirkan modal insan, memperkayakan kreativiti dan inovasi, memaksimumkan ekosistem pengajian tinggi, memanfaatkan globalisasi dan kepemimpinan yang bertransformasi di kalangan peneraju institusi pengajian tinggi.

Dalam konteks pengukuhan usaha melahirkan modal insan, pelajar yang akan dilahirkan mestilah benar-benar berketrampilan dalam menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara. Dalam erti kata lain, mereka tidak boleh lagi bersifat modal insan yang biasa iaitu hanya untuk memenuhi keperluan industri, sebaliknya mempunyai bakat untuk membantu negara menghadapi persaingan dan menyumbang penyelesaian cabaran semasa dan akan datang.

Justeru, pembangunan bakat dalam kalangan pelajar perlu memperlihatkan ciri-ciri yang disimpulkan melalui 5Cs iaitu Critical Thinking and Problem Solving (pemikiran kritikal dan penyelesai masalah), Effective Communication Skills (keberkesanan berkomunikasi), Collaboration and Team Building (boleh bekerja secara berkesan termasuk dengan kumpulan yang berbeza pandangan), Creative and Innovative (kreatif dan inovatif) dan Culturally Literate (celik budaya untuk bergerak dalam dunia yang kepelbagaian).

Selain itu, KPT juga berpandangan sudah tiba masa anjakan paradigma perlu dilakukan iaitu daripada semata-mata melahirkan modal insan kepada usaha meningkatkan modal intelektual demi menjana pembangunan negara yang lestari.

Dalam konteks penyelidikan dan inovasi, tumpuan banyak diberikan kepada pembangunan universiti penyelidikan, pusat kecemerlangan pengajian tinggi (HiCOE) dan Top Business School (TBS). Dalam pada itu, semua lima buah universiti berinsentifkan Penyelidikan (RU) diminta mempertingkatkan usaha untuk meneraju tujuh platform penyelidikan berimpak tinggi. KPT juga sedang berusaha membimbing IPT untuk membangunkan sebuah lagi universiti penyelidikan berasaskan Sains Sosial menjelang 2020 untuk sama-sama membantu dalam pembangunan penyelidikan negara.

Persaingan dalam pengajian tinggi tidak lagi relevan. Justeru, ekosistem pengajian tinggi akan dimaksimumkan sebaik mungkin dengan penyertaan yang lebih besar membabitkan institusi pengajian tinggi swasta (IPTS). Kolaborasi dan sinergi antara IPTA dan IPTS harus digiatkan. IPTA yang mempunyai ‘ramai bakat’ boleh digunakan untuk membantu pembangunan IPTA baru dan IPTS. ‘Cross-fertilization’ yang sudah diamalkan dalam sektor awam boleh dipanjangkan dari IPTA ke IPTS.

Sumbangan IPTS kepada pembangunan negara berdasarkan bilangan pelajar antarabangsanya semata-mata perlu dikaji semula. Justeru, pendapatan IPTS hendaklah distruktur semula dan dipelbagaikan. Pergantungan kepada yuran pengajian pelajar semata-mata sebagai punca pendapatan mestilah difikirkan semula. Punca pendapatan alternatif mestilah digiatkan melalui aktiviti R&D&C, program eksekutif dan perkhidmatan. Proses menyamakan taraf antara IPTA dan IPTS di Malaysia harus dijadikan satu model baru dunia dalam sektor pengajian tinggi. Keterbukaan pihak kerajaan adalah jelas selepas baru-baru ini mengumumkan bahawa IPTS juga akan menerima pelajar cemerlang negara dengan tajaan penuh untuk menyambung pengajian di IPTS. Ini adalah peluang terbaik kepada IPTS untuk sama-sama menjadi pemain yang seimbang bersama IPTA dalam pembangunan negara dan melahirkan modal insan minda kelas pertama.

Bagi memperkukuhkan lagi pelaksanaan Fasa Dua PSPTN dalam melangkaui globalisasi, bidang pengajian tinggi juga akan dijadikan sebagai satu instrumen dan pendekatan yang besar dalam konteks jalinan diplomatik dan hubungan antarabangsa. Pendekatan kuasa tambatan hati ini adalah strategi jangka panjang yang bermatlamat meraih keyakinan serantau dan global kepada jenama Malaysia dan Malaysia itu sendiri.

Dalam usaha memartabatkan lagi peranan IPT khususnya akademia, IPT perlu mengambil pendekatan agresif untuk mempamerkan diri. Kita didapati masih malu-malu untuk mengaku bahawa institusi di bawah kita adalah institusi terbaik negara. IPT juga tidak begitu berani atau tidak terkehadapan mengambil cabaran untuk mempamerkan diri mereka sebagai universiti yang terhebat dan tersohor dalam negara, serantau dan global dalam sesuatu bidang yang tertentu. Pensyarah dan profesor juga masih ramai yang hanya dikenali di kalangan rakan kesepakaran saja dan tidak dikenali oleh pembuat dasar negara sebagai rujukan dalam bidangnya untuk mendapat khidmat nasihat.

Penulis ialah Menteri Pengajian Tinggi Malaysia.

Sumber : http : //www.bharian.com.my/