Selasa, 25 Ogos 2009

CABARAN BELIA ISLAM KINI

Tiga cabaran utama menanti belia Islam zaman globalisasi

Oleh Muhamad Razak Idris
muhdrazak@abim.org.my

BELIA Islam hari ini berada pada era yang amat mencabar. Cabaran ini didorong oleh banyak faktor. Faktor yang paling utama sekali ialah peredaran zaman itu sendiri. Dunia hari ini amat berbeza sekali berbanding beberapa dekad lalu. Pada hari ini, dunia yang kita diami dikenali dengan 'perkampungan sejagat' atau 'global village'.

Mengibaratkan sebuah dunia yang besar ini sebagai sebuah perkampungan adalah gambaran realiti peredaran zaman yang sedang didepani belia Islam hari ini. Perkampungan dunia hari ini digerakkan oleh pelbagai arus. Satu daripadanya ialah oleh pencapaian manusia sendiri di dalam bidang perhubungan sama ada menerusi darat atau lautan.

Namun, pencapaian yang paling mengesankan ialah pencapaian manusia di dalam bidang teknologi maklumat. Menerusi teknologi maklumat inilah seperti penciptaan komputer, telefon dan internet, manusia dari segenap pelosok dunia dapat berkongsi khabar dan berita hanya dalam sekelip mana.

Di samping berkongsi khabar dan berita, satu daripada perkara yang dikongsi bersama oleh masyarakat dunia ialah nilai dan kepercayaan mereka mengenai sesuatu perkara berkaitan urusan kehidupan di dunia ini. Urusan itu termasuk yang membabitkan ilmu pengetahuan, kebudayaan, sistem kenegaraan dan juga ideologi.


Dengan bantuan teknologi maklumat dan perhubungan lebih baik, semua perkara yang dinyatakan di atas yang sebelum ini hanya dikongsi dan diketahui sekelompok perkumpulan manusia tertentu, kini sudah merentas sempadan daerah dan negara.

Kedapatan sesetengah perkara atau amalan yang pada asalnya hanya berbentuk minat dan kesukaan sebuah kelompok masyarakat, kini sudah menjadi minat dan kesukaan yang dikongsi oleh seluruh masyarakat manusia.

Fenomena ini dikenali juga sebagai proses pensejagatan atau 'globalisasi'. Ia adalah suatu keadaan di mana nilai dan amalan yang pada asalnya suatu yang bersifat setempat bertukar menjadi satu pola atau fenomena sejagat.

Oleh itu, beberapa istilah digunakan bagi menggambarkan fenomena kesejagatan dunia hari ini. Antaranya ialah seperti istilah 'generasi Pepsi-Cola' atau 'generasi Google'. Istilah ini memberi maksud akan kesejagatan produk minuman Pepsi dan Coca-Cola, serta produk carian internet iaitu Google yang dengan kehadirannya, dikenali dan dikongsi oleh hampir seluruh masyarakat dunia.

Fenomena kesejagatan dunia ini ialah realiti yang jelas akan peralihan zaman yang sedang didiami oleh belia Islam di negara kita hari ini. Apakah bentuk cabaran yang perlu didepani oleh belia Islam di dalam berdepan dengan realiti peralihan zaman ini?

Bentuk cabaran itu, pada hemat saya, boleh dibahagikan kepada beberapa unsur.

Pertama, cabaran untuk mengekalkan jati diri setempat di dalam arus kesejagatan dunia.

Kedua, cabaran mengenal pasti unsur yang positif untuk pembangunan belia Islam di dalam himpunan sumber maklumat yang pelbagai.

Ketiga, cabaran untuk belia Islam menjadi unsur pendorong yang berpengaruh di dalam mencorakkan arus kesejagatan dunia hari ini.

Inilah tiga cabaran terpenting yang harus didepani belia Islam hari ini di dalam menangani era peralihan zaman.

Bagi cabaran pertama, belia Islam harus mengorak langkah di dalam meningkatkan tahap keyakinan diri yang tinggi terhadap keutuhan dan keunikan jati diri yang mereka miliki kini. Keyakinan terhadap jati diri ini adalah asas untuk belia Islam berdepan dengan pelbagai daya tarikan dari luar persekitaran mereka.

Hal ini menuntut belia Islam kembali memugar secara berkesan asas yang membentuk identiti dirinya. Ini meliputi teras kepercayaan agama, nilai hidup mulia dan rukun kebudayaan dan kenegaraan. Dalam erti kata lain, ia menuntut belia Islam untuk kembali mengukuhkan tradisi keilmuan di dalam kehidupan mereka memandangkan hanya menerusi proses pendidikan yang berkesan dan berterusan, segala aspek yang dinyatakan itu dapat diperkukuhkan sebagai asas dan teras identiti dirinya.

Bagi cabaran kedua, belia Islam harus terdedah dengan banyak kajian yang bersifat perbandingan. Di dalam menentukan sesuatu perkara itu baik atau buruk untuk keperluan dan kegunaan belia Islam, kefahaman yang menyeluruh terhadap sesuatu persoalan yang terjadi diperlukan.

Sebagai contoh, di dalam berdepan dengan kepelbagaian arus kefahaman dan tafsiran terhadap ajaran Islam, belia Islam harus diperkukuhkan dengan kerangka pandangan yang difahami oleh aliran ahli Sunnah Wal Jamaah, iaitu kerangka ajaran Islam yang diperakui oleh majoriti golongan ilmuwan Islam.

Menerusi kerangka fahaman ini, belia Islam dibekalkan dengan petunjuk dan batasan bersifat tetap dan dinamik di dalam menilai sesuatu perkara atau persoalan. Ini secara langsung membimbing belia Islam di dalam melakukan proses penilaian yang objektif terhadap sesuatu sumber baru yang diperoleh.

Perkara ini akan memberi ruang luas kepada belia Islam memanfaatkan sesuatu yang baik atau positif mengenai sesuatu perkara bagi kegunaan mereka dan pada masa sama, dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan perkara atau persoalan yang tidak baik atau negatif yang boleh melenturkan jati diri dan identiti dirinya.

Bagi cabaran ketiga, belia Islam perlu dipersiapkan diri dalam pelbagai aspek kehidupan agar mencapai tahap pencapaian hidup yang terbaik dan tertinggi. Ini bagi memastikan supaya belia Islam boleh menjadi kelompok masyarakat yang kreatif dan inovatif menciptakan produk baru bukan saja untuk kelompok masyarakat setempat, malah masyarakat dunia seluruhnya.

Era dunia hari ini yang digerakkan oleh peralihan zaman banyak dipengaruhi generasi yang berpandangan jauh dan berani melakukan perubahan. Sesuatu perubahan yang berpengaruh harus bermula dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan kemahiran hidup yang tinggi.

Belia Islam di negara ini harus didorong untuk meningkatkan kualiti dan keupayaan mereka di bidang yang mereka ceburi agar mencapai tahap tertinggi sehingga mampu mencipta produk terbaik dan terkini untuk keperluan seluruh manusia sejagat.

Penulis ialah Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia (Abim)

Sumber : http://www.bharian.com.my/

Pelan tindakan Dasar Wanita Negara 2009

DASAR Wanita Negara 2009 adalah kesinambungan dasar yang digubal pada tahun 1989 dengan mengambil kira isu, peluang, cabaran dan persekitaran masa kini dan akan datang.

Berteraskan Perlembagaan Persekutuan, prinsip Rukun Negara dan Dasar Sosial Negara, dasar ini mendukung cita-cita untuk mencapai kesaksamaan gender dan pembangunan seimbang.

Dasar ini dilengkapi dengan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita (PTPW) bagi memperincikan tindakan yang perlu diambil merangkumi 13 sektor iaitu ekonomi; kemiskinan; undang-undang; keganasan terhadap wanita; kesihatan; pendidikan dan latihan; sains dan teknologi; dan wanita dalam pembuat keputusan.

Selain itu ia turut merangkumi mekanisme, jentera dan institusi pembangunan wanita; media; alam sekitar; sukan dan kebudayaan, kesenian dan warisan.

Matlamat Dasar Wanita Negara adalah untuk:

i. Membangun potensi dan mendayaupayakan wanita daripada pelbagai lapisan masyarakat dan dalam semua sektor sebagai agen perubahan kepada masyarakat serta penyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial negara;

ii. Menyediakan persekitaran yang kondusif termasuk penggubalan dasar dan perundangan mesra wanita, bagi meningkatkan martabat dan kesejahteraan hidup wanita dalam semua aspek termasuk fizikal, ekonomi, sosial, politik, kesihatan, psikologi dan kerohanian;

iii. Membudayakan kesaksamaan gender di kalangan semua lapisan masyarakat dalam semua sektor;

iv. Memastikan pandangan dan suara wanita diterima pakai dalam proses membuat keputusan di semua peringkat;

v. Mencapai perkongsian saksama antara wanita dan lelaki dalam memperoleh dan mengawal sumber dan peluang penyertaan serta menikmati manfaat pembangunan; dan

vi. Meningkat dan mengukuhkan perkongsian adil dan saksama antara wanita dan lelaki dalam semua aspek kehidupan bagi memantapkan institusi keluarga serta membangunkan komuniti dan masyarakat.

Antara strategi yang telah digariskan bagi melaksanakan dasar ini ialah:

1. Mengarus perdana perspektif gender dalam penggubalan dasar dan perundangan, perancangan, perlaksaan dan penilaian program, projek dan penyediaan bajet untuk pembangunan.

2. Meningkatkan komitmen di kalangan badan eksekutif, badan perundangan dan badan kehakiman, termasuk penggubal dasar, pembuat keputusan dan pihak penguatkuasa di sektor awam dan swasta serta masyarakat sivil, bagi menghormati dan memelihara martabat wanita.

3. Mengkaji semula undang-undang dan peraturan sedia ada dan menggubal perundangan dan peraturan baru bagi menjamin tiada diskriminasi berasaskan gender, perlindungan, keselamatan, hak-hak dan maruah wanita terpelihara dan mengambil langkah-langkah supaya penguatkuasaan undang-undang berkenaan berkesan.

4. Menjalankan penyelidikan mengenai aspek gender bagi menjana pendekatan inovatif dan kreatif dalam penggubalan dasar dan perancangan serta perlaksanaan program.

5. Melaksanakan sepenuhnya pengumpulan, penganalisaan dan pengaplikasian data dan maklumat oleh agensi-agensi Kerajaan, pihak swasta dan pertubuhan bukan kerajaan mengikut pecahan jantina untuk tujuan perancangan, perlaksanaan, pemantauan dan penilaian program.

6. Meningkatkan kapasiti dan keupayaan wanita dalam semua bidang bagi memastikan penglibatan mereka yang berkesan dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara termasuk penglibatan dalam bidang politik dan proses membuat keputusan.

7. Memperkukuh dan meningkatkan taraf sosio-ekonomi wanita melalui kerjasama dan sinergi antara agensi kerajaan, sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan di peringkat nasional dan antarabangsa, dan juga menambah serta mempelbagaikan peluang serta menggerakkan sumber, maklumat dan kepakaran di kalangan wanita.

Pendekatan pelaksanaan

Bagi memastikan matlamat Dasar Wanita Negara tercapai dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita (PTPW) dapat dilaksanakan dengan berkesan, beberapa pendekatan digariskan:

i. Semua agensi kerajaan, sektor swasta , pertubuhan bukan kerajaan dan masyarakat sivil perlu mengambil tindakan sebagaimana ditetapkan di bawah PTPW;

ii. Sumber manusia yang berpengetahuan, terlatih dan peka gender dengan kepakaran khusus hendaklah disediakan dan sumber kewangan hendaklah mencukupi;

iii. Langkah-langkah khas sementara seperti affirmative action atau sistem kuota wajar diambil untuk memajukan wanita yang layak dan berkebolehan dalam semua sektor;

iv. Perancangan, penyelarasan, pemantauan dan penilaian aktiviti-aktiviti di bawah PTPW dipertanggungjawabkan kepada agensi pelaksana kepada agensi pelaksana yang berkenaan mengikut bidang kuasa masing-masing;

v. Pewujudan pangkalan data pusat untuk mengintegrasikan data berdasarkan gender dari pelbagai sumber termasuk agensi kerajaan, sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan;

vi. Pewujudan multisektor sinergi di kalangan semua agensi kerajaan, sektor swasta, pertubuhan bukan kerajaan dan masyarakat sivil; dan

vii. KPWKM(Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat) bertindak sebagai teraju bagi menyelaraskan aktiviti advokasi, pemantauan dan penilaian secara keseluruhan termasuk kajian semula kesesuaian dasar dan strategi pelaksanaan PTPW setiap tiga tahun sekali atau mengikut keperluan.

Sumber : http://www.utusan.com.my/

ISU SELESEMA BABI (INFLUENZA A H1N1)

Memperkasa pengurusan wabak

DUNIA hari ini menghadapi pelbagai cabaran besar daripada soal ekonomi, politik sehinggalah wabak penyakit. Berhadapan dengan konflik politik, peperangan dan masalah ekonomi sudah terlalu biasa bagi masyarakat dunia.

Dan kita sudah dibiasakan untuk mencari penyelesaiannya setiap hari. Namun, bagi serangan wabak penyakit walaupun penyakit tersebut dianggap biasa ia merupakan cabaran yang banyak menguji kecekapan manusia dalam mengendalikannya terutama dalam bidang sains perubatan.

Sebelum ini masyarakat dunia dihantui dengan serangan wabak selesema burung yang bukan sahaja meragut nyawa haiwan unggas tetapi turut meragut nyawa manusia.

Di negara kita selain daripada penyakit Denggi dan Malaria, Penyakit Encephalitis (JE) pernah menggemparkan seluruh rakyat Malaysia. SARS (Sindrom Pernafasan Akut Teruk) misalnya juga merupakan antara penyakit yang berbahaya di samping penyakit lain seperti penyakit Tangan Kuku dan Mulut.

Kini pandemik Infuenza A (H1N1) digeruni oleh segenap lapisan masyarakat dunia berdasarkan kepada jumlah kes serta bilangan kematian yang meningkat setiap hari.

Berdasarkan kepada kemunculan pelbagai jenis wabak berbahaya sejak akhir-akhir ini, ia seakan-akan menuntut dunia sains perubatan memperkasa penyelidikan terutama dalam penghasilan vaksin dan ubat-ubatan selain penghasilan teknologi yang mampu membantu melawan penularan wabak.

Bagaimanapun, selain daripada pemberian vaksin, pengambilan ubat-ubatan dan langkah-langkah teknikal lain, perkara yang amat penting dalam menghadapi permasalahan penularan wabak ialah kecekapan kerajaan mengeluarkan arahan-arahan semasa, kecekapan institusi perubatan dalam menguruskan logistik pesakit dan tahap profesionalisme pengamal perubatan terutamanya doktor dalam mengenal pasti masalah-masalah pesakit.

Langkah kita sebelum ini seakan-akan bersikap tunggu dan lihat tanpa menjangkakan tahap keseriusan penularan wabak pada masa akan datang. Kita seharusnya telah belajar daripada negara-negara lain yang diserang wabak dengan begitu cepat.

Tindakan memberi cuti atau menutup operasi sesebuah institusi mungkin dilihat tidak wajar bagi sesetengah pihak atas kepentingan umum. Disebabkan inilah, terdapat arahanarahan yang tidak jelas dan lambat membuat keputusan sehinggakan penularan wabak berada pada tahap yang tidak terkawal.

Selain itu, pusat-pusat perubatan, hospital dan klinik seharusnya mewujudkan pusat perubatan bergerak tanpa menunggu orang ramai datang mendapatkan rawatan. Kesesakan yang berlaku di pusat-pusat perubatan berisiko untuk mengitar penyakit dan menjangkiti orang ramai.

Klinik-klinik swasta pula seharusnya turut bekerjasama dengan kerajaan bagi mewujudkan lebihan kaunter pemeriksaan kepada orang ramai.

Jumlah bayaran perkhidmatan juga tidak boleh dinaikkan sewenang-wenangnya kerana, dalam keadaan pandemik seperti ini, pusat-pusat perubatan tidak boleh mengambil kesempatan dengan mengaut keuntungan atas hasil perkhidmatan yang banyak.

Kaedah-kaedah lain mungkin boleh dilaksanakan seperti semburan antibiotik ke udara. Walaupun mungkin kurang berkesan setidak-tidaknya dapat melemahkan serangan virus melalui udara.

Influenza A H1N1 misalnya menimbulkan rasa panik dalam masyarakat pada hari ini. Ini menyebabkan banyak aktiviti harian terganggu. Bagi sesebuah organisasi awam, pengurusan wabak juga perlu difahami secara mendalam kerana melibatkan kakitangan awam yang terikat dengan prosedur dan undang-undang perkhidmatan.

Adakalanya bagi kes-kes kecemasan yang memerlukan cuti, juga memerlukan sejauh mana pemahaman ketua-ketua jabatan terhadap permasalahan yang timbul ke atas kakitangannya.

Dasar juga hendaklah seragam. Sekiranya arahan menutup organisasi atau perintah cuti dikeluarkan, maka tidak ada yang terkecuali daripada arahan tersebut. Demikianlah apabila arahan sebaliknya.

Semua ini memerlukan kebijaksanaan dan budi bicara yang baik atas kemaslahatan umum.

Bagi masyarakat, perintah bercuti atau kuarantin tidak boleh dijadikan peluang untuk melakukan aktiviti lain di luar rumah seperti membeli-belah, melancong dan sebagainya.

Pengurusan diri bagi individu yang dijangkiti sebarang penyakit juga perlu diberi perhatian melalui pendidikan.

Tindakan kerajaan memperuntukkan sejumlah RM20 juta untuk bekalan vaksin perlu disusuli dengan pengurusan wabak yang berkesan dalam negara.

Pada masa akan datang, kerajaan perlu mengambil langkah mewujudkan Institut Pengurusan Wabak Kebangsaan yang khusus mencari strategi berkesan selain bekerjasama dengan semua negara di bawah Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO).

Kita memikirkan masalah wabak tidak seperti masalah minyak - yang dibezakan daripada segi kesukaran mengeluarkan kos dan keperitan menahan penyakit sehingga meragut nyawa. Maka, untuk menghadapai masalah akan datang, persediaan perlu dilakukan pada hari ini.

Dunia sains perubatan dan kaedah pengurusan penularan wabak perlu diperkasakan lagi bukan sekadar untuk mendapat keuntungan tetapi sebagai usaha umat manusia menyelamatkan diri daripada malapetaka.

Penulis ialah Pensyarah Universiti Utara Malaysia

Sumber : http://www.utusan.com.my/