Sabtu, 9 Februari 2013

ISU BAHASA : Bentuk kata 'ada' sebagai kata penegas


KATA penegas tergolong dalam golongan kata tugas. Kata penegas disebut juga partikel.

Partikel ialah sejumlah perkataan yang memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat.

Ayat yang mengandungi kata penegas ialah ayat penegas kerana mengandungi sesuatu penegasan tentang sesuatu perkara.

Kita mengenal sesuatu ayat penegas itu melalui adanya kata penegas dalam binaan predikat ayat. Dengan adanya kata penegas itu, hal atau perkara yang hendak ditekankan, atau yang hendak diutamakan dapat disampaikan dengan jelas dan berkesan.

Selain partikel -kah, -lah, -tah (penegas frasa predikat, dan bahagian-bahagiannya), juga, jua, pun, sahaja, lagi dan memang (penegas frasa subjek dan frasa predikat), kata kerja tak transitif ada juga dapat berfungsi sebagai penegas ayat.

Sebagai kata penegas, 'ada' menjadi unsur dalam binaan predikat ayat. Ayat yang mengandungi kata 'ada' dinamai ayat penegas.

Perhatikan penggunaan kata penegas 'ada'  dalam ayat-ayat contoh yang berikut ini:

1. Saya / ada bersamanya ketika kejadian itu terjadi.

2. Dia / ada mengatakan hal itu kepadanya.

Dalam ayat (1) dan (2), kata penegas ada yang menjadi unsur utama predikat ayat digunakan untuk menegaskan kesungguhan sesuatu hal yang hendak diperkatakan.

Hal demikian itu terkandung dalam makna frasa kerja ayat (1) dan (2), iaitu ada bersamanya dan ada mengatakan. Jadi, untuk menegaskan frasa kerja, maka kata penegas ada dapat digunakan.

Bagaimana pula halnya untuk menegaskan frasa nama, frasa adjektif dan frasa sendi nama?

Untuk frasa adjektif dan frasa sendi nama, kata penegas 'ada' perlu ditambahkan dengan partikel -lah di belakangnya, lalu membentuk kata adalah.

Harus diingat, dalam golongan kata bahasa Melayu, kata adalah ialah kata pemeri.

Fungsi kata pemeri tidak lain daripada tugasnya sebagai unsur yang menjadi pemeri hal selain sebagai perangkai antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat.

Dengan kata lain, maksud pemerian merupakan suatu penegasan juga. Hal yang demikian ini dapat kita perhatikan dalam ayat-ayat contoh seperti yang berikut:

3. Komputer riba ini adalah untuk anak bongsunya.

(adalah diikuti oleh frasa sendi nama dan penegas frasa sendi nama "untuk anak bongsunyanya")

4. Kenyataan saksi perbicaraan itu adalah benar.

(adalah diikuti oleh frasa adjektif dan penegas frasa adjektif "benar")

Untuk frasa nama, kata pemeri ialah bukan adalah digunakan kerana penggunaan ialah dapat menunjukkan pemerihalan secara persamaan atau akuatif.

Oleh itu, untuk maksud yang demikian itu, ialah hadir di hadapan frasa nama. Contohnya dalam ayat:

5. Wanita itu ialah pramugari.

(ialah diikuti oleh frasa nama, dan penegas frasa nama "pramugari")

Untuk tujuan pertanyaan pula, partikel -kah digabungkan dengan kata ada dan ia membentuk kata tanya adakah dan iakah. Partikel -kah pada kata 'ada', dan ia bertujuan semata-mata untuk menegaskan hal yang ditanyakan.

Lihatlah tanya jawab yang berikut yang menunjukkan cara kata penegas tanya itu digunakan:

6. Adakah Syahmi datang ke sini?

Ya, Syahmi ada datang ke sini.

7. Adakah berita itu benar?

Ya, berita itu adalah benar.

8. Iakah lelaki itu abangmu?

Ya, lelaki itu ialah abangku.

Harus diingat bahawa kata tanya apakah tidak boleh dijadikan kata penegas tanya seperti adakah atau iakah.

Perhatikan betapa janggalnya ayat tanya yang menggunakan kata tanya apakah dalam ayat tanya berikut:

9. Apakah keluarganya merestui perkahwinanmu?

Seharusnya: Adakah keluarganya merestui perkahwinanmu?

10. Apakah orang itu mantan merinyu polis?

Seharusnya: Iakah orang itu merinyu polis?

11. Apakah bandar Melaka ibu negeri Melaka?

Seharusnya: Adakah bandar Melaka ibu negeri Melaka?

Begitulah huraian tentang bentuk kata 'ada' yang berfungsi sebagai kata penegas dalam ayat bahasa Melayu.

Sumber : http : //www.utusan.com.my/