Khamis, 4 Februari 2010

Sekolah biasa lahirkan pelajar berprestasi tinggi

Oleh MOHD. FARID MD. ALIAS

SEKOLAH berprestasi tinggi (SBT) merupakan satu penanda aras berbentuk kolektif yang mengambil kira prestasi keseluruhan komponen dalam sistem di sesebuah sekolah itu.

Justeru, berbekalkan prasarana yang baik beserta guru terlatih dan pelajar yang terpilih, sesebuah sekolah itu dilihat memiliki potensi tinggi untuk mencapai tahap SBT.

Namun bagaimana dengan sekolah-sekolah lain yang berada di hujung ceruk?

Lokasinya jauh di pedalaman, tiada komputer, tiada Internet dan para pelajarnya dalam kedaifan. Sejauh manakah kecemerlangan prestasi dapat diharapkan terhadap sesebuah sekolah sedemikian?

Juga beserta sistem sama yang diguna pakai, maka purata prestasi sekolah tidak menunjukkan banyak perubahan dari tahun ke tahun. Kelihatan faktor ekstrinsik meletakkan sempadan terhadap prestasi sekolah sedemikian. Benarkah begitu?

Dalam situasi ini, pemerkasaan faktor intrinsik menjadi fokus utama ke arah menghasilkan kecemerlangan mengatasi sempadan kejayaan yang didefinisikan oleh kekangan faktor ekstrinsik.

Keinginan, tekad, motivasi, azam atau apa sahaja ungkapannya merujuk kepada tumpuan ke arah matlamat yang ingin dicapai.

Umpamanya dengan menanam tekad kepada warga sekolah untuk berusaha mara ke hadapan waima tidak memiliki kelebihan seumpama sesebuah sekolah SBT. Dengan tekad yang tinggi untuk maju maka kecemerlangan prestasi sekolah dapat dicapai, insya-Allah.

Oleh yang demikian peranan dan kerjasama setiap warga sekolah adalah perlu dalam mencetuskan perubahan yang diimpikan.

Perubahan tersebut tidak semestinya membuahkan 'A' bagi setiap mata pelajaran untuk semua pelajar, tetapi sekurang-kurangnya terdapat peningkatan terhadap prestasi setiap pelajar.

Jika yang gagal menjadi lulus, yang memperoleh 'B' akhirnya mendapat 'A', maka hal ini juga merupakan satu kejayaan buat pelajar dan sekolah kerana usaha transformasi yang dijalankan telah membuahkan hasilnya. Proses penambahbaikan yang berterusan terhadap usaha tersebut mampu menjamin kelangsungan peningkatan prestasi sekolah.

Guru agen perubahan

Faktor latar belakang seseorang pelajar itu turut mempengaruhi keupayaan dan motivasinya untuk belajar. Pelajar daripada latar kemiskinan mungkin memiliki prestasi akademik yang rendah disebabkan oleh faktor kehidupannya itu.

Tambahan pula, rasa rendah diri akibat kemiskinan diri mungkin menyebabkan mereka lebih tercicir dalam pelajaran dan pergaulan dengan rakan.

Justeru, para pelajar sedemikian perlu diberi lebih perhatian oleh guru memandangkan mereka bukan sahaja kekurangan kemudahan atau peluang untuk cemerlang dalam pelajaran tetapi juga memerlukan lebih rangsangan motivasi untuk menghadapi cabaran suasana kehidupan mereka.

Selain peranan kaunselor terlatih yang dapat menyediakan sesi kaunseling secara empat mata dengan pelajar, para guru lain juga boleh berperanan sebagai pakar motivasi kepada para pelajar mereka. Umpamanya, sebahagian kecil daripada masa mengajar mereka mungkin boleh digunakan untuk menyampaikan sedikit kisah motivasi untuk dikongsi bersama dengan para pelajar.

Para guru mungkin berhadapan dengan kerenah dan disiplin pelajar yang pelbagai di samping perbezaan dari segi keupayaan pelajar memahami pengajaran guru.

Maka di sini guru bukan sahaja berperanan sebagai mualim yang menyampaikan ilmu, tetapi juga perlu berperanan sebagai murabbi dalam membentuk sahsiah dan akhlak yang terpuji di kalangan anak didiknya.

Misi dan visi pengetua

Sebagai pemimpin tertinggi sesebuah sekolah itu, pengetua memiliki tanggungjawab dalam merencana hala tuju pencapaian sesebuah sekolah itu. Berdasarkan sumber kewangan dan modal insan yang ada, pengetua berusaha mengadunkan ramuan yang dimiliki untuk menghasilkan resipi kejayaan yang lebih bermakna.

Pengetua boleh menetapkan matlamat prestasi yang realistik untuk dicapai secara bersama dengan sokongan para guru dan warga sekolah yang lain. Seterusnya bersama-sama merangka sistem ke arah mencapai matlamat tersebut.

Pengetua seterusnya memantau pelaksanaan sistem yang dirangka bagi memastikan ia selari dengan matlamat yang ditetapkan.

Sebagai contoh, pengetua menetapkan supaya diadakan kelas tambahan pada waktu petang dan seterusnya memastikan program sedemikian berjalan seperti yang dirancangkan.

Bagi sekolah-sekolah biasa, mungkin bukan semua aspek SBT dapat dicapai secara sepenuhnya berdasarkan sumber yang ada.

Namun, modul-modul pengajaran yang terbukti berjaya oleh SBT sewajarnya dikongsi bersama dengan sekolah-sekolah lain untuk dipraktikkan.

Ibu bapa dan pelajar

Sebagai ibu bapa, sokongan kita amat diperlukan dalam menggalakkan anak-anak melalui alam persekolahan sebaik mungkin. Sekolah perlu dilihat sebagai pelengkap kepada proses pendidikan anak-anak oleh ibu bapa, dan bukan sebaliknya.

Di samping itu, ibu bapa juga boleh mengambil kesempatan dengan belajar daripada anak-anak tentang ilmu yang diperoleh di sekolah.

Pendidikan merupakan satu jalan bagi pelajar keluar daripada kepompong kemiskinan. Dengan pendidikan dapat menjadikan seseorang itu berilmu, dengan ilmu seseorang itu dapat menuju ke arah kejayaan di dunia juga di akhirat.

Walau sedaif mana sesebuah sekolah itu, walau sejauh mana pelajar mengembara menuju ke sekolah, mungkin ia adalah lebih baik daripada langsung tidak bersekolah.

Sekurang-kurangnya hal ini membolehkannya membaca, menulis dan mengira. Asas kemahiran sedemikian diperlukan oleh anak-anak pada zaman ini.

Kesimpulan

SBT merupakan satu usaha positif Kementerian Pelajaran dalam mewujudkan penarafan kepada sekolah-sekolah di Malaysia.

Melalui langkah ini diharap lebih banyak sekolah dapat berusaha ke arah mencapai tahap SBT dan seterusnya melahirkan lebih ramai pelajar cemerlang untuk pembangunan modal insan negara.

Di samping itu, diharapkan agar aspek pembangunan rohani dan akhlak pelajar dapat ditekankan dalam program SBT bagi mewujudkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga dari sudut keterampilan, keimanan dan akhlak.

Bagi para pelajar juga, walau di mana kita menuntut, apa yang lebih penting adalah semangat dan fokus kita untuk tekun belajar serta meletakkan pengharapan kepada Allah agar usaha kita diberkati dan dikurniakan kejayaan.

Sumber : http : //www.utusan.com.my/

Pupuk rakyat berintegriti

Oleh ROHANA MUSTAFFA

Bahagian Penerbitan Dasar Negara menjelaskan nilai integriti dalam 1Malaysia yang dihasratkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ialah bagi sebuah kerajaan, ia hendaklah sebuah kerajaan yang mendapat kepercayaan dan keyakinan rakyat.

Dari mana kepercayaan dan keyakinan ini diperoleh? Pastinya melalui nilai-nilai integriti yang diamalkan dari peringkat pemimpin hinggalah ke bawah tanpa mengira kedudukan.

Mereka yang dianggap berintegriti ialah mereka yang bersikap jujur terhadap tindakan dan percakapan, bercakap benar walaupun perkara yang disampaikan itu pahit dan sukar diterima.

Dalam hal ini masyarakat Malaysia yang berintegriti diharapkan cenderung berusaha memperbaiki kesilapan, dan tindakan yang salah, perlu diperbetul.

Individu yang berintegriti ialah mereka yang sentiasa menepati janji dan masa kerana sekali janji dimungkiri, ia boleh menghakis kepercayaan dan kesetiaan orang yang terlibat.

KESINAMBUNGAN DASAR

Konsep 1Malaysia memang tidak dianggap satu wawasan atau gagasan pemikiran baru. Sebaliknya Konsep 1Malaysia 'Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan' lebih merupakan satu konsep dalam bidang pentadbiran yang menyarankan pemimpin kerajaan menjalankan tugas dengan lebih cekap, amanah dan bertanggungjawab demi kepentingan rakyat.

Maka penekanan terhadap nilai integriti ini juga ialah kesinambungan kepada nilai yang sama yang ditegaskan di bawah perdana menteri-perdana menteri Malaysia yang terdahulu.

Semasa mengaitkan konsep 1Malaysia yang diperkenalkannya, Najib sememangnya memberikan penghargaan kepada pemimpin UMNO dan negara sebelumnya yang menerajui parti dan negara berpaksikan Perlembagaan dan Rukun Negara serta realiti kepada masyarakat majmuk negara.

Nilai integriti ini tidak terkecuali, contohnya di bawah Tun Dr Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri, penjawat awam sudah ditekankan dengan pelbagai dasar yang menjurus kepada melahirkan pekerja atau individu yang berintegriti.

Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam menitik beratkan semua ciri-ciri ke arah membentuk jentera kerajaan dan petugas yang mempunyai integriti.

Slogan seperti "Kepimpinan Melalui Teladan" dan "Bersih, Cekap dan Amanah" ialah antara contoh bagaimana Dr. Mahathir ketika itu serius untuk melihat pemimpin, kerajaan dan penjawat awam yang benar-benar diterima dan diyakini ramai.

NILAI INTEGRITI

Integriti dikaitkan dengan nilai amanah, jujur, boleh dipercayai dan sentiasa memelihara kepentingan awam tanpa mengambil peluang untuk kepentingan diri sendiri. Sebarang kerja yang dibuat ialah pengorbanan yang penuh ikhlas dan bertanggungjawab.

Di bawah pimpinan Tun Abdullah Ahmad Badawi pula, soal integriti ditegaskan lagi dengan penubuhan Institut Integriti Malaysia dengan slogan "Membudayakan Integriti Masyarakat Malaysia". IIM bertanggungjawab melengkapkan usaha pelaksanaan integriti ini dengan membentuk Pelan Integriti Nasional atau PIN.

Visinya ialah membentuk masyarakat Malaysia yang beretika, berintegriti dan berdaya tahan di mana warganya mempunyai nilai-nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan ditunjangi budi pekerti yang mempunyai nilai-nilai murni sejagat.

Pendekatan falsafah ini melibatkan seluruh rakyat Malaysia yang merangkumi sektor awam, sektor swasta, sektor politik, pertubuhan bukan kerajaan dan masyarakat umum.

Peranan IIM banyak, termasuk mengendalikan penyelidikan berkaitan dengan integriti institusi dan masyarakat; menganjurkan persidangan, seminar dan forum, menghimpun pendapat pelbagai sektor mengenai kemajuan atau halangan kepada pelaksanaan integriti, menerbit dan mengedarkan bahan bercetak, menggubal, melaksanakan program latihan dan pendidikan mengenai integriti dan memberi khidmat nasihat kepada kerajaan mengenai program dan strategi bagi meningkatkan integriti sebagai teras budaya kerja.

IIM masih meneruskan fungsinya yang secara langsung menyambut konsep 1Malaysia dengan usaha memperkukuh nilai murni integriti di bawahnya.

Umpamanya pada tahun lepas ia menganjurkan sekurang-kurangnya empat seminar pengukuhan integriti bagi pemimpin masyarakat yang melibatkan lebih 3,000 orang, anggota Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK).

Tujuannya ialah untuk menyedarkan JKKK akan peranan mereka selaku ejen pembudayaan integriti dalam kalangan masyarakat Malaysia dan mengingatkan pemimpin tentang tanggungjawab mereka.

MAKNA INTEGRITI

Nilai integriti dalam 1Malaysia yang ditekankan Najib sudah tentunya tidak lari daripada PIN sendiri yang mendefinisikan integriti itu secara umumnya sebagai kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi. Dan sudah tentu integriti berkait rapat dengan etika dalam tindakan seharian.

PIN mengasingkan makna integriti individu kepada keselarasan di antara apa yang dikatakan seseorang dengan apa yang dikotakan, keselarasan di antara tindakan dengan prinsip moral, etika dan undang-undang serta keselarasan di antara kepentingan diri dan umum.

Individu yang apabila bertindak secara konsisten dalam pelbagai segi, dikatakan mempunyai integriti dan apabila bertindak sebaliknya, dia dikatakan tidak berintegriti atau lemah integriti.

Integriti organisasi pula dicerminkan melalui kod etikanya, piagam pelanggan, proses kerja dan pematuhan kepada amalan terbaik. Kod etika organisasi yang dipraktik dan dan dihayati petugas akhirnya diharapkan menjadi budaya organisasi.

Dalam mematuhi falsafah "Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan' integriti penjawat awam diukur daripada bagaimana dia melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum.

PIN menekankan bahawa penjawat awam tidak boleh menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri, keluarga, saudara mara dan kenalan dan apabila berlaku konflik kepentingan, ia mesti diselesaikan dengan memberi keutamaan kepada kepentingan awam.

Penjawat awam yang berintegriti ialah yang telus dan tulus dalam memikul tanggungjawab terhadap ketua, orang di bawahnya dan pihak lain.

Yang menjadi visi di bawah 1Malaysia ialah amalan etika yang baik dan nilai integriti pada individu ini menjadi proses pembudayaan yang berterusan.

Pembudayaan yang serupa seharusnya diterapkan bagi nilai-nilai murni yang lain, sehingga melahirkan warga yang semula jadinya mantap peribadinya dan warga Malaysia yang meletakkan kepentingan negara mengatasi segala kepentingan lain.

Sumber : http : //www.bernama.com.my/